Komise BOZP

Bezpečnost Ochrana Zdraví při Práci

Komise BOZP je odborná komise základní organizace. Komise BOZP provádí ve spolupráci se zaměstnavatelem minimálně 1x v roce podle stanoveného harmonogramu na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci prověrek se provádí rovněž kontrola hygienických podmínek na pracovištích. Cílem při organizování ročních prověrek BOZP je komplexní kontrola všech pracovišť z hlediska dodržování všech předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následném vypracování podrobné zprávy z roční prověrky BOZP se zaměřením na zjištěné závady a nedostatky.

 

Členové komise BOZP

 
Barbora Melcherová - předsedkyně BOZP
                                                  
                                           barbora.melcherová@odborydpteplice.cz
 
 
 
 
Petr Malý  - člen komise BOZP
                            petr.maly@odborydpteplice
 

 

 

 

 

Funkční období členů komise BOZP je pět let od jejich zvolení.

VÝSLEDKY  KONTROL  BOZP

 
 
 

 

Prověrková komise

Doporučené složení prověrkové komise

 • zástupce zaměstnavatele (odborně způsobilý zaměstnanec v oblasti BOZP)
 • vedoucí jednotlivých provozů
 • člen komise BOZP ZO OS DOSIA Dopravní podnik Teplice s.r.o.
 • lékař závodní preventivní péče

 

Prověrky BOZP

Při prověrkách BOZP se sleduje především

 • plnění úkolů při odstranění závad zjištěných při předchozích prověrkách BOZP, při kontrolách provedených odborovým svazem nebo orgány státního odborného dozoru
 • technický stav a vybavení
  • budov
  • výrobních, manipulačních a skladových prostor
  • komunikací
  • bezpečnostních značek a tabulek
  • strojů, technických a elektrických zařízení, přístrojů a nářadí
  • dopravních prostředků
  • osvětlení, větrání a vytápění pracovišť
 • pořádek a čistotu na pracovištích
 • měření a odstraňování škodlivin (hluk, prach, vibrace, teplo, chemické činitele)
 • poskytování osobních ochranných prostředků a jejich hospodaření s nimi
 • stav sanitárních a pomocných zařízení se zaměřením na
  • vybavení, prostorovou dostatečnost těchto zařízení
  • osvětlení, větrání, vytápění, údržbu, úklid, čištění a desinfekce těchto prostor
  • dodržování právních a vnitropodnikových předpisů pro přidělování mycích, čistících a desinfekčních prostředků
 • provádění jednotlivých typů školení BOZP (vstupní, periodické) u všech zaměstnanců, včetně vedoucích, včetně kontroly zápisů z těchto školení
 • platnost oprávnění zaměstnanců k výkonu práce u profesí, u nichž je předepsána zvláštní odborná způsobilost (např. vazači, svářeči apod.)
 • vedení evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, sepisování záznamů o úrazech

 

zpět    nahoru